تفنگ Hyperfire blaster

تفنگ Hyperfire blaster
بزودی

Hyperfire blaster

 تفنگ نرف Hyperfire blaster

اسلحه دوشی

پرتاب با کپسول هوا 

دستی تمام خودکار و اتومات

میزان گلوله در خشاب 25 عدد 

پرتاب گلوله تا 27 متر 

25 عدد گلوله نرف هدیه

 -----
/یوگی او yugioh