تفنگ Ecs-10 blaster

تفنگ Ecs-10 blaster
قیمت: 499000 تومان

Ecs-10 blaster

 تفنگ Ecs-10 blaster

اسلحه دوشی

پرتاب با کپسول هوا 

دستی خودکار

میزان گلوله در خشاب 10 عدد 

پرتاب گلوله تا 27 متر 

10 عدد گلوله نرف هدیه

 -----
/یوگی او yugioh