تفنگ Stangarm

تفنگ Stangarm
قیمت: 199000 تومان

تفنگ Stangarm

 تفنگ نرف Stangarm

اسلحه کمری

پرتاب با کپسول هوا 

دستی نیمه خودکار و اتومات

میزان گلوله در خشاب 6 عدد 

پرتاب گلوله تا 27 متر 

6 عدد گلوله نرف هدیه-----
/یوگی او yugioh