تفنگ Hampage blaster

تفنگ Hampage blaster
بزودی

تفنگ Hampage blaster

تفنگ نرف Hampage blaster 

اسلحه دوشی

پرتاب با کپسول هوا 

دستی نیمهخودکار و اتومات

میزان گلوله در خشاب 25 عدد 

پرتاب گلوله تا 20 متر 

25 عدد گلوله نرف هدیه-----
/یوگی او yugioh