تفنگ نرف Ionfire blaster

تفنگ نرف Ionfire blaster
قیمت: 250000 تومان

تفنگ نرف Ionfire blaster

 تفنگ Ex-3 blaster 

اسلحه کمری 

پرتاب با کپسول هوا 

دستی 

میزان گلوله در خشاب 1 عدد 

پرتاب گلوله تا 27 متر 

4 عدد گلوله نرف هدیه

 -----
/یوگی او yugioh