تفنگ نرف Elite rapidstrike

تفنگ نرف Elite rapidstrike
قیمت: 320000 تومان

تفنگ نرف Elite rapidstrike

 تفنگ نرف Elite rapidstrike

اسلحه دوشی

پرتاب با کپسول هوا 

دستی تمامخودکار و اتومات

میزان گلوله در خشاب 18 عدد 

پرتاب گلوله تا 27 متر 

18 عدد گلوله نرف هدیه

 -----
/یوگی او yugioh