کارت های بازی bakugan به همراه شخصیت های مگنت

کارت های بازی bakugan به همراه شخصیت های مگنت
قیمت: 270000 تومان

کارت های بازی bakugan به همراه شخصیت های مگنت

9 عدد شخصیت و9 عدد کارت 

 -----
/یوگی او yugioh